0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.

Podmienky ochrany osobných údajov

Zmeniť nastavenia Cookies

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je mobilNET s.r.o. IČO 36415901 so sídlom Sobôtka 5116/3, 979 01 Rimavská Sobota (ďalej len: "správca").
 2. Kontaktné údaje správcu sú
  adresa: Sobôtka 5116/3, 979 01 Rimavská Sobota
  email: info@mobilnet.sk
  telefón: +421 902 946 902
 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je
  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
  • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
 3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

a. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu

Spoločnosť mobilNET spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti mobilNET). V prípade reklamácie okrem uvedených údajov aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii. Údaje sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť.

b. Registrácia do eshopu

Spoločnosť mobilNET spracúva za účelom registrácie do eshopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, e-mailovú adresu. Údaje slúžia na zjednodušenie pohybu na stránke a zlepšenie nákupného procesu v eshope

c. Registrácia na odber newslettra

Spoločnosť mobilNET spracúva za účelom posielania marketingových oznámení nasledovné osobné údaje zákazníka: e-mailovú adresu. Údaje sú poskytované sprostredkovateľovi: The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE,Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov.

d. Platba cez platobnú bránu

Spoločnosť mobilNET poskytuje za účelom vykonania on-line platby nevyhnutne potrebné údaje tretej strane, v tomto prípade spoločnosti 24-pay s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 44002602. Táto spoločnosť bude osobné údaje ďalej spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov.

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
  • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie .... rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  • podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
  • zaisťujúci služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  • zaisťujúci marketingové služby.
 2. Správca ​​má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
  • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
  • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Pokiaľ si želáte zmeniť prípadne vymazať osobné údaje, kontaktujte nás prosím so svojou požiadavkou prostredníctvom emailu na adrese eshop@mobilnet.sk alebo poštou na adresu mobilNET s.r.o., Sobôtka 5116/3, 97901 Rimavská Sobota.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Čo sú cookies?

Tento dokument upravuje informácie ohľadne cookies, ich spracovaní a právach na ich používanie.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo na hard disku vášho počítača prpadne iného zariadenia pri návšteve stránky. Umožňujú stránke rozpoznať vás ako používateľa a to buď počas trvania návštevy na stránke (‘session cookie’) alebo pri opakovaných návštevách (‘persistent cookie’). Nie sú škodlivé a neobsahujú žiadne informácie, ako napríklad vašu adresu bydliska, dátum narodenia alebo údaje o kreditnej karte.

Nami použité cookies spadajú do nasledovných kategórií:

Nevyhnutne potrebné cookies

Aby sme udržali stránku, jej služby a produkty relevantné, ľahko použiteľné a aktuálne, používame služby webovej analýzy, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako ľudia používajú náš web. Môžeme napríklad vidieť, ktoré časti stránky a produkty sú najpopulárnejšie, identifikovať, kedy a kde sa vyskytnú chyby, a testovať rôzne verzie stránky alebo funkcie, aby sme zistili, ktoré z nich fungujú najlepšie.

Analytické cookies

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby sme vám pomohli pohybovať sa na našich stránkach a využívať ich funkcie, ako napríklad prístup do zabezpečených oblastí webových stránok. Bez týchto súborov cookie nemožno poskytnúť služby, o ktoré ste požiadali, ako napríklad nastavenie účtu. Tieto súbory cookie nezhromažďujú informácie o vás, ktoré by sa dali použiť na marketing alebo na zapamätanie si, kde ste boli na internete.

Funkčné cookies

Tieto súbory cookie umožňujú webovým stránkam a aplikáciám pamätať si vaše voľby (napríklad používateľské meno, jazyk alebo oblasť, v ktorej sa nachádzate) a poskytovať vylepšené a osobné funkcie. Informácie, ktoré tieto cookies zhromažďujú, sú zvyčajne anonymizované, čo znamená, že vás nemôžeme osobne identifikovať. Nebudú zhromažďovať žiadne informácie o vás, ktoré by sa dali použiť na predaj reklamy alebo na spomienky na miesto, kde ste boli na internete, ale nám pomáhali vám poskytovať reklamu, ktorá je pre vás dôležitejšia.

Sú cookies bezpečné?

Áno. Informácie uložené v súboroch cookie sú bezpečné a anonymné pre akúkoľvek externú tretiu stranu a bezpečnosť vášho účtu nie je nikdy ohrozená. Viac informácií o súboroch cookie nájdete na http://www.allaboutcookies.org/ and www.youronlinechoices.com/. Pre video ohľadne cookies navštívte https://www.google.com/intl/en-GB/policies/technologies/cookies/

Môžem cookies vypnúť?

Áno - ale ak sa rozhodnete nepovoliť používanie súborov cookie, vaše skúsenosti s našimi stránkami budú obmedzené a veľa integrálnych aspektov stránky, vrátane (ale nie výlučne) pridávania položiek do nákupnej tašky a prístupu k vášmu účtu, nebude pracovať vôbec. Ak chcete zmeniť nastavenia súborov cookie, alebo ak chcete byť upozornený vždy, keď sa má používať súbor cookie, mali by ste zmeniť nastavenia poskytnuté vo vašom webovom prehliadači, aby sme zabránili uloženiu súborov cookie na pevnom disku počítača. Informácie o tom, ako zakázať súbory cookie, nájdete na paneli s ponukami v záložke "Pomocník" vášho prehliadača.