0Item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.

Obchodné podmienky

PREDÁVAJÚCI:
mobilNET s.r.o.
Sobôtka 5116/3
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36415901
DIČ: 2021778759
IČ DPH: SK2021778759
Firma je zapísaná od 29.11.2007 v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel s.r.o., vložka 9776/S
Telefón: +421 47 562 15 05, +421 902 946 900
E-mail: info@mobilnet.sk

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, Banská Bystrica

1. Ako objednávať

Tovar sa objednáva priamo na stránke www.mobilnet.sk vložením tovaru do nákupného košíka a vyplnením údajov potrebných na realizáciu a odoslanie objednaného tovaru. Naši obchodní zmluvní partneri majú možnosť v prípade nefunkčnosti priameho objednávania zaslať objednávku emailom na eshop@mobilnet.sk. Takto objednávaný tovar je potrebné objednať presne podľa kódov tovaru. Po obdržaní objednávky bude zákazník informovaný o prijatí objednávky mailom. V prípade akýchkoľvek zmien v objednávke zo strany našej spoločnosti, budú zákazníci priamo kontaktovaní naším obchodným oddelením z dôvodu ďalšieho postupu. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás prosím na tel. číslach +421 47 562 15 05, +421 902 946 900, prípadne mailom na eshop@mobilnet.sk, radi Vám odpovieme.

2. Povinnosti predávajúceho

 1. Informovať zákazníka o všetkých zmenách, ktoré je potrebné vykonať v objednávke.
 2. Zabezpečiť dodanie nepoškodeného tovaru.
 3. Dodávať tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 4. Dodať tovar presne podľa objednávky (druh, cena, farba).

3. Povinnosti kupujúceho

 1. Prevziať objednaný tovar.
 2. Skontrolovať neporušenosť balíka.
 3. V prípade závad okamžite kontaktovať predávajúceho.

Po prevzatí porušeného balíka nenesie naša spoločnosť zodpovednosť za prípadné reklamácie za poškodenie tovaru prepravou. V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar, si predávajúci vyhradzuje právo na uplatnenie náhrady vzniknutej škody. Pokiaľ zákazník požaduje opätovné doručenie tovaru po predchádzajúcom neprevzatí, je povinný uhradiť náklady spojené s prvým doručovaním tovaru.

4. Ceny

Ceny tovaru sú uvedené ku každému výrobku zvlášť vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, trhovej ceny a inflácie. Dokladom o kúpe tovaru je faktúra + dodací list s presným popisom zakúpeného tovaru, ceny za jednotlivý tovar, celkovej ceny a ceny za prepravu.

5. Dodacie podmienky, spôsob dodania

Objednaný tovar bude vyskladnený najneskôr do dvoch pracovných dní od prijatia objednávky. Pokiaľ sa objednaný tovar nenachádza na sklade, bude zákazník kontaktovaný v súvislosti s ďalším postupom. O vyskladnení a následnom doručení tovaru je zákazník informovaný emailovou správou. Tovar bude doručený prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo Slovenskou poštou, a.s. Daný spôsob doručenia sa vyberá pri zadávaní Vašich udajov na vybavenie objednávky. Tovar je možné zaplatiť formou zálohovej platby, dobierky alebo platobnej brány. Poplatky za prepravu sú nasledovné:

Miesto prevzatia Spôsob dodania Spôsob platby
Kuriérska služba, pošta Osobný odber Dobierka Platobná brána GoPay
SK 3,50€ 1,00€
CZ, HU 5,99€
AT, SI, RO, HR, PL, DE, BE, NL, LU 9,99€

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20%.

6. Zrušenie objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy

V prípade, ak došlo k nechcenému, mylnému objednaniu tovaru alebo inej zmene tovaru, je potrebné kontaktovať našu spoločnosť a to emailom na eshop@mobilnet.sk s presným popisom Vašej požiadavky alebo telefonicky na telefónne čísla +421 47 562 15 05, +421 902 946 900. Zrušenie alebo zmena objednávky je možná aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Po doručení a prevzatí tovaru má zákazník v súlade so zákonom č. 102/2014 z.Z. z.Z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku možnosť objednávku zrušiť resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od odňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Tovar musí byť nepoškodený a vrátený v neznehodnotenom obale. Náklady na vrátenie tovaru hradí nakupujúci. Kúpna cena s nákladmi na objednanie tovaru budú vrátené do 14 dní na číslo účtu alebo poštovým poukazom na adresu kupujúceho v zmysle zákona č. 102/2014. Reklamácie a sťažnosti zasielajte na adresu mobilNET, s.,r.o., Sobôtka 5116/3, 979 01 Rimavská Sobota.

7. Záručná doba a reklamácie

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, poskytuje naša spoločnosť zákonnú záručnú dobu 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra ktorá slúži zároveň ako záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru zákazníkom od prepravcu. Reklamácie sa vzťahujú na výrobne chyby zistené ihneď po dodaní tovaru, alebo počas používania (zlé šitie na puzdrách, nemožnosť dobitia batérie, sieťový nabíjač nenabíja)., Ďalší postup pri reklamácii je vykonávaný v zmysle občianskeho a obchodného zákonníka. Reklamácie sa nevzťahujú na chyby spôsobené užívateľom pri bežnom používaní, na chyby vzniknuté neodborným zásahom (výmena obalu, ochrannej fólie) a mechanické poškodenia.

Osobitné reklamačné podmienky platia pre batérie. Batéria mobilného telefónu je charakterizovaná ako spotrebný materiál. Má svoju dobu životnosti, ktorá je závislá na spôsobe používania a prevádzky. Záruka sa nevzťahuje na úbytok kapacity batérie, ale ani na jej úplnú stratu spôsobenú bežným používaním a dobou používania. Osobitný rozsah záruky pri batériách určuje dohoda o vlastnostiach, účele a akosti batérie mobilného telefónu v zmysle § 496 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Výrobnou vlastnosťou predávanej batérie je schopnosť zachovať si rovnakú akosť ako v čase predaja len po dobu šiestich mesiacov odo dňa začatia jej užívania, pričom po tejto lehote sú akékoľvek prejavy vo vlastnostiach batérie v podobe úbytku jej výkonnosti len prejavom jej prirodzeného opotrebenia, čo nie je považované za vadu batérie. Batéria mobilného telefónu je schopná zachovávať si svoju nezmenenú kapacitu len v prípade správneho používania, pričom mimoriadny dôraz sa kladie na úvodné opakované formátovanie batérie (viď priložený návod na použitie).

8. Postup pri reklamácii

V prípade, ak po prevzatí tovaru alebo počas jeho používania v záručnej dobe zákazník zistí jeho závadu, je potrebné kontaktovať predávajúceho na telefónnych číslach +421 47 562 15 05, +421 902 946 900 alebo na emailovej adrese eshop@mobilnet.sk. Informácie, ktoré sú potrebné na vybavenie reklamácie: druh tovaru - presný názov podľa faktúry, číslo faktúry, popis reklamácie. Reklamovaný tovar je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu (Mobilnet s.r.o., Sobôtka 5116/3, 97901 Rimavská Sobota) spolu s fotokópiou dokladu o zakúpení (faktúra) a popisom dôvodu reklamácie. Pri odosielaní tovaru na reklamáciu zákazník dbá na zabalenie tovaru tak, aby nedošlo prepravou k jeho poškodeniu, ktoré by malo za následok neuznanie reklamácie. O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia reklamovaného tovaru do našej spoločnosti. O výsledku bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Oprávnená reklamácia a náklady spojené s odstránením chyby budú vybavené na náklady predávajúceho najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. Neoprávnená reklamácia bude odberateľovi vrátená s príslušným stanoviskom.

§622 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

9. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar musí byť odoslaný poštou na adresu mobilNET, s.,r.o., Sobôtka 5116/3, 979 01 Rimavská Sobota. Tovar musí byť nepoškodený a vrátený v neznehodnotenom obale. Náklady na vrátenie tovaru hradí nakupujúci. Elektronický formulár pre odstúpenie od zmluvy nájdete na adrese https://www.mobilnet.sk/formular-na-odstupenie-od-zmluvy. Formulár v tlačenej forme si môžete stiahnuť na tejto adrese.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: - služba, ak sa začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, - predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, - predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, - poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

10. Služba "Vytvor si vlastný dizajn"

Na našich stránkach sa nachádza služba umožňujúca potlač puzdier predvoleným alebo vlastným motívom. V prípade objednávky uvedeného produktu / služby akceptujeme len platbu vopred: prostredníctvom platobnej brány. Termín dodania pre uvedenú službu je do 7 dní od obdržania objednávky (zvyčajne odosielame do 48 hodín). V prípade potlače vlastného motívu zodpovedá zákazník za kvalitu dodaných súborov na tlač. Akékoľvek reklamácie, ktoré vyplývajú z dodania nekvalitných podkladov na tlač, nebudú zo strany zhotoviteľa akceptované. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre kupujúceho (t.j. ak ide o tovar bez potlačeného motívu).

Vyhradzujeme si právo nevytlačiť motívy podľa uváženia, najmä návrhy ktoré:

 1. obhajujú alebo podnecujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, etnickým alebo náboženským skupinám
 2. obsahujúce obscénnosti, vulgarizmy a majúce erotický obsah
 3. obsahujúce akékoľvek osobné útoky, ohováranie, vyhrážky, obťažovanie, kriminalizáciu osôb
 4. akoukoľvek formou propagujú politickú stranu alebo jej predstaviteľov
 5. vyzývajú k porušovaniu zákonov, sú poburujúce a v rozpore so zásadami morálky
 6. obsahujúce osobné údaje o iných osobách bez ich súhlasu
 7. svojim obsahom môžu úmyselne, či neúmyselne spôsobiť akúkoľvek ujmu tretím osobám
 8. sú chránené registračnou ochrannou známkou alebo sú súčasťou duševného vlastníctva tretej osoby, pokiaľ zadávateľ nepreukáže oprávnenie k ich používaniu.

Za obsah a fotografie poskytnuté pre potlač je zodpovedný objednávateľ služby.

11. Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

12. Dotazník v rámci programu Overené zákazníkmi

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

13. Práva z vadného plnenia

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal: má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej, sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa, tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovení sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať: ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť: bezplatné odstránenie vady tovaru, výmenu tovaru za nový tovar, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť: primeranú zľavu z kúpnej ceny, odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave, ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. . Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

14. Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).